Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SENSZ B.V., STATUTAIR GEVESTIGD TE NAARDEN. DEZE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE GOOI EN VECHTSTREEK

1. Toepasselijkheid

a) In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Sensz”: de besloten vennootschap Sensz B.V., gevestigd te Naarden en kantoorhoudende aan (1411 DD) Gooimeer 6-04.

b) In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Partijen”: de gezamenlijke partijen die betrokken zijn bij een specifieke overeenkomst waarbij Sensz een der partijen is.

c) In deze algemene voorwaarden wordt met “leverancier” of “leveranciers” niet alleen leveranciers van zaken bedoeld, maar ook leveranciers van diensten, waaronder alle mogelijke opdrachtnemers.

d) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die Sensz aangaat met opdrachtgevers en leveranciers, waaronder alle opdrachten en aanvullende of vervolgopdrachten die aan Sensz worden gegeven, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

e) In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Overeenkomst”: de overeenkomst die Sensz met een specifieke opdrachtgever of leverancier is aangegaan en waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.

f) Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door Sensz respectievelijk voor wier handelen of nalaten Sensz aansprakelijk zou kunnen zijn.

g) Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.

h) Sensz accepteert de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze niet, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen hiervan af te wijken. Indien en voor zover ook andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn op de Overeenkomst, geldt bij onverenigbaarheid van de verschillende algemene voorwaarden dat de algemene voorwaarden van Sensz prevaleren.

2. Gedragscode

a) Partijen erkennen dat de inhoud van hun relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van een de Overeenkomst een vertrouwelijk karakter hebben en zij nemen in dit verband alle zorgvuldigheid in acht die op grond hun relatie mag worden verwacht.

b) Het is een opdrachtgever of leverancier van Sensz niet toegestaan om tijdens de duur van de Overeenkomst of binnen twee jaar na beëindiging daarvan personeel van Sensz in dienst nemen of met personeel van Sensz over indienst­treding te onderhandelen, tenzij Sensz hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend.

c) Sensz is te allen tijde bevoegd rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

3. Uitvoering van de overeenkomst

a) Sensz zal de Overeenkomst naar bes­te inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Sensz heeft daartoe een inspanningsverplichting en zij accepteert geen resultaatsverplichtingen.

b) Is voor de uitvoering van de Overeenkomst of bepaalde onderdelen daarvan een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever of leverancier van Sensz laatstgenoemde schriftelijk in gebreke te stellen. Sensz dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

c) De opdrachtgever of leverancier van Sensz staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Sensz ter beschikking gestelde informatie.

d) De uitvoering van een aan Sensz verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdracht of de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen en mogen daarop ook niet vertrouwen.

e) Een opdrachtgever of leverancier van Sensz is verplicht om Sensz vrij te waren van aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst.

f) Opdrachtgevers en leveranciers van Sensz zijn verplicht om tijdig alle middelen, waaronder alle mogelijke documenten en gegevens, die Sensz nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, aan Sensz te verschaffen. Wat tijdig is hangt af van de omstandigheden van het geval, maar het betekent in ieder geval en onder alle omstandigheden binnen drie werkdagen na een door of namens Sensz gedaan verzoek om informatie.

g) Indien Sensz of door haar ingeschakelde derden in het kader van een opdracht werkzaamheden verrichten op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de betrokken medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

h) Een aan Sensz verstrekte opdracht wordt op basis van exclusiviteit verleend.

i) Sensz is te allen tijde bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van aan haar verstrekte opdrachten. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Tarieven en Facturatie

a) De tarieven en prijzen genoemd in offertes van Sensz zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW, reis- en verblijfkosten, verschotten en mogelijke kosten van diensten van derden (bijvoorbeeld vertaal- en copyrightkosten), tenzij de offerte uitdrukkelijk iets anders vermeldt.

b) Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen bedragen de reiskosten voor vervoer per auto € 0,50 per gereden kilometer. In geval van een bezoek aan de Waddeneilanden gelden aanvullend de kosten voor de veerdienst.

c) Sensz heeft het recht om de gehanteerde prijzen en tarieven jaarlijks te indexeren en te corrigeren voor inflatie, op basis van de CBS index voor commerciële dienstverlening (dienstenprijsindex 2010 = 100).

d) Sensz is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

e) Facturen van Sensz dienen te zijn betaald binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. De veertiende (14e) dag na de factuurdatum geldt als de vervaldag van de betreffende factuur.

f) Indien en voor zover Sensz niet uiterlijk op de vervaldag betaling van de betreffende factuur heeft ontvangen, heeft zij het recht om de wettelijke rente ex artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen over het onbetaald gebleven bedrag zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien niet binnen de genoemde termijn van dertig dagen is betaald, treedt direct het verzuim in en heeft Sensz het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten nadat de opdrachtgever of leverancier daarvan op de hoogte is gesteld. Sensz niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van een dergelijke opschorting.

g) Is de opdrachtgever of leverancier van Sensz in verzuim, dan is hij of zij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Sensz, die tenminste 15% van het factuurbedrag belopen met een minimum van € 125. Indien een gerechtelijke procedure noodzakelijk is, is de opdrachtgever of leverancier van Sensz gehouden tot vergoeding van alle daarmee verband houdende kosten. Laatstgenoemde kosten zijn niet beperkt zijn tot de te liquideren proceskosten, maar komen integraal voor rekening van de opdrachtgever of de leverancier van Sensz indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. De opdrachtgever of leverancier van Sensz is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

5. Intellectuele eigendom en software

a) Modellen, methoden, handboeken, technieken, adviezen, instrumenten, waaronder ook software, die Sensz gebruikt of ter beschikking stelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, blijven te allen tijde eigendom van Sensz. Sensz kan te allen tijde afgifte verlangen. Openbaarmaking aan derden door de opdrachtgever of leverancier van Sensz mag slechts geschieden na schriftelijke toestemming van Sensz.

b) Het is de opdrachtgever of leverancier van Sensz niet toegestaan om kopieën te maken van of wijzigingen aan te brengen in de software die Sensz gebruikt of ter beschikking stelt. Het is de opdrachtgever of leverancier van Sensz ook niet toegestaan om na het einde van de Overeenkomst gebruik te maken van deze software.

c) De opdrachtgever of leverancier van Sensz heeft geen rechten, zoals een auteursrecht, op of in verband met de in dit artikel, onderdeel b), genoemde software. Sensz is en blijft ten aanzien daarvan de rechthebbende. De opdrachtgever en/of leverancier van Sensz verbindt zich ertoe om de gegevens met betrekking tot de in dit artikel, onderdeel a) en b), genoemde informatie en software als zeer vertrouwelijk te behandelen en heeft ter zake een geheimhoudingsplicht. Die geheimhoudingsplicht geldt ook ten aanzien van strategieën en andere informatie over de bedrijfsvoering van Sensz.

d) Bij het einde van de Overeenkomst moeten alle in dit artikel genoemde zaken zoals genoemd in lid a) en alle software zoals genoemd in lid b) en alle daarmee samenhangende informatie op eerste verzoek aan Sensz ter beschikking worden gesteld en op eerste verzoek van Sensz volledig worden verwijderd uit de organisatie van de (voormalige) opdrachtgever of leverancier van Sensz.

e) In geval van een schending van de bepalingen van dit artikel is de betreffende opdrachtgever of leverancier van Sensz een direct opeisbare, niet voor verrekening vatbare, boete verschuldigd van € 5.000 per gebeurtenis en, daarnaast, een boete van € 500 voor elke dag dat de toerekenbare tekortkoming voortduurt. Sensz blijft naast deze boete onverminderd recht houden op volledige vergoeding van alle schade die zij lijdt als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad door de opdrachtgever of leverancier.

6. Trainingen, onderwijs

a) Indien Sensz trainingen of cursussen aanbiedt, geldt bij acceptatie daarvan, de navolgende regeling.

b) Annulering van een training of cursus is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

– Een annulering dient schriftelijk of per e-mail aan Sensz te worden doorgegeven. Als annuleringsdatum houdt Sensz de datum van de poststempel of ontvangst van het e-mailbericht aan;

– Een annulering kan tot maximaal 2 weken voor aanvang van de cursus of training kosteloos worden geannuleerd, daarna is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd en wel als volgt:

– Bij annulering tussen 2 weken en 1 week voor de geplande start van de training of cursus is de opdrachtgever 50% van de geoffreerde cursus- of trainingskosten verschuldigd;

– Bij annulering in de week voor de geplande start van de training of cursus is de opdrachtgever 75% van de geoffreerde cursus- of trainingskosten verschuldigd;

– Bij annulering in de 2 dagen voorafgaand aan of op de dag van de training of cursus is de opdrachtgever 100% van de geoffreerde cursus- of trainingskostenverschuldigd.

c) In geval van trainingen of cursussen waarvoor, na inschrijving, direct digitale content aan de opdrachtgever of beoogde cursist wordt verstuurd, of wanneer aan de opdrachtgever of beoogde cursist toegang tot digitale content van Sensz wordt verleend, kan wegens de aard van het product niet meer worden geannuleerd zonder volledige vergoeding aan Sensz van de geoffreerde cursus- of trainingskosten. De beoogde cursist ontvangt na verwerking van de inschrijving doorgaans direct het digitale (les)materiaal en of de inlogcodes voor de toegang tot de digitale omgeving.

d) Standaard zijn in de cursus-/trainingsprijs de kosten van cursus-/trainingsmateriaal, honorarium docent/trainer, voorbereiding en coördinatie inbegrepen. Lesruimte en audiovisuele hulpmiddelen worden door de opdrachtgever van Sensz beschikbaar gesteld.

e) Al het cursus- en trainingsmateriaal dat door Sensz in verband met de cursus of training is verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sensz.

f) Sensz zal de door de opdrachtgever en/of cursist de verstrekte gegevens mogelijk opnemen in haar administratie. Sensz verwerkt persoonsgegevens van de opdrachtgever en de cursist met de volgende doeleinden: 1. De totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst 2. De cursistenadministratie 3. Het in contact kunnen treden met de opdrachtgever of cursist 4. Het verstrekken van informatie over de activiteiten van Sensz aan de opdrachtgever of cursist 5. Het verstrekken van informatie over de door cursist gevolgde opleiding, cursussen, online diensten en examens 6. Het verstrekken en versturen van bewijzen van deelname, certificaten of diploma’s.

7. Aansprakelijkheid

a) Sensz beperkt haar aansprakelijkheid tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

b) Sensz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sensz is uitgegaan van door of namens de andere partij bij de Overeenkomst verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

c) Een aansprakelijkheid van Sensz is te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde bedragen, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

d) Indien de Overeenkomst een looptijd heeft van meer dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid van Sensz, namelijk tot maximaal het factuurbedrag dat gerelateerd is aan werkzaamheden in de zes maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust.

e) Sensz kan uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sensz aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Sensz toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

f) Sensz is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

g) Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien Sensz daarvan niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen twaalf maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade voortvloeit en waarvoor Sensz aansprakelijk is.

h) De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sensz of haar leidinggevende ondergeschikten.

8. Duur en einde overeenkomst

a) De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard daarvan anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

b) Inzien en voor zover een tussentijdse opzegging door de opdrachtgever of leverancier van Sensz mogelijk is, dient deze een redelijke opzegtermijn in acht te nemen welke in alle gevallen tenminste 6 maanden bedraagt.

c) Indien de opdrachtgever of leverancier van Sensz zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, heeft Sensz het recht de Overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder verplicht te zijn tot betaling van enige schadevergoeding, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel verplicht is tot schadevergoeding.

d) Indien bij, met betrekking tot of ten laste van de opdrachtgever of leverancier van Sensz sprake is van (i) liquidatie, (ii) surseance van betaling of een daartoe gedaan verzoek, (iii) faillissement of een daartoe gedaan verzoek, (iv) beslaglegging, indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven, of (v) een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever of leverancier niet langer vrijelijk over zijn / haar vermogen kan beschikken, staat het Sensz vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen. De vorderingen van Sensz zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar en Sensz is niet verplicht tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

e) De eventuele extra kosten die Sensz maakt in verband met een ontbinding op de in sub d) van dit artikel genoemde gronden zijn voor rekening van de partij ten aanzien waarvan het beroep op ontbinding wordt gedaan.

9. Toepasselijk recht en geschillen

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag op de Overeenkomst is uitgesloten. Geschillen tussen partijen worden in beginsel berecht door de bevoegde rechter te Utrecht.