Privacyverklaring

Sensz B.V., gevestigd aan de Amsterdamsestraatweg 9 E, 1411 AW Naarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sensz verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten via deze website zoals deelname aan onze online-cursussen en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via het contactformulier of inschrijving voor onze nieuwsbrief.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij invullen van het contactformulier:

 1. Voor- en achternaam
 2. Bedrijfsnaam
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij deelname aan onze online-cursussen:

 1. Voor- en achternaam
 2. Bedrijfsnaam
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres aanvrager
 5. E-mailadres(sen) cursist(en)

Sensz zal de door de opdrachtgever en/of cursist de verstrekte gegevens mogelijk opnemen in haar administratie.

Doel

Sensz verwerkt persoonsgegevens van de opdrachtgever en de cursist met de volgende doeleinden:

 • De totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst.
 • Het afhandelen van jouw inschrijving en betaling.
 • De cursistenadministratie.
 • Het in contact kunnen treden met de opdrachtgever of cursist.
 • Het verstrekken van informatie over de activiteiten van Sensz aan de opdrachtgever of cursist.
 • Het verstrekken van informatie over de door cursist gevolgde opleiding, cursussen, online diensten en examens.
 • Het verstrekken en versturen van bewijzen van deelname, certificaten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Sensz verwerkt noch via haar website noch via haar administratie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sensz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Verzenden van onze digitale nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 2. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 3. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Sensz neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sensz) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sensz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden m.b.t. online curcussen

Sensz deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, zoals bijvoorbeeld online-cursussen, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Sensz blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Sensz zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sensz gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sensz gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld online marketing bedrijven en/of de sociale media-bedrijven.
Noodzakelijke cookies o.a.:

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google:
Functie: Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. Bewaartermijn: 1 dag

Cookie: Google Recaptcha:
Functie: Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken. Bewaartermijn 179 dagen

Cookie: WordPress:
Functie: Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. Bewaartermijn: 1 dag

Alle andere cookies zoals; Voorkeuren, Statistieken en Marketing staan by default uitgevinkt en worden dus ook niet verzameld zonder toestemming van de gebruiker. Onder aan deze pagina kunt u lezen welke andere cookies er verzameld kunnen worden indien u daar expliciet toestemming voor geeft. Voor de ‘noodzakelijke’ cookies dient u altijd akkoord te geven als u deze website wilt gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sensz en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar servicedesk@sensz.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen een week, op jouw verzoek .

Sensz wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sensz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Sensz conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet) d.m.v. een Beleid en Proces Informatiebeveiliging.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via servicedesk@sensz.nl

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Laatste update: 18/06/2021